نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – آمار توصیفی کد: ۱۱۱۷۰۰۴-۱۲۱۱۰۱۲-۱۲۱۱۲۹۲-۱۲۱۱۳۷۲

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - آمار توصیفی کد: 1117004-1211012-1211292-1211372

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – آمار توصیفی کد: ۱۱۱۷۰۰۴-۱۲۱۱۰۱۲-۱۲۱۱۲۹۲-۱۲۱۱۳۷۲

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور آمار توصیفی کد: ۱۱۱۷۰۰۴-۱۲۱۱۰۱۲-۱۲۱۱۲۹۲-۱۲۱۱۳۷۲ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …