نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – بهداشت روانی کد درس: ۱۲۱۷۰۳۰-۱۲۱۷۱۸۵-۱۲۱۱۳۹۸-۱۲۱۷۱۰۷

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - بهداشت روانی کد درس: 1217030-1217185-1211398-1217107

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – بهداشت روانی کد درس: ۱۲۱۷۰۳۰-۱۲۱۷۱۸۵-۱۲۱۱۳۹۸-۱۲۱۷۱۰۷

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور بهداشت روانی کد درس: ۱۲۱۷۰۳۰-۱۲۱۷۱۸۵-۱۲۱۱۳۹۸-۱۲۱۷۱۰۷ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …