نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – روشها و فنون تدریس کد درس: ۱۲۱۱۰۱۴-۱۲۱۱۰۰۷-۱۲۱۱۲۷۲-۱۲۱۱۲۹۴-۱۲۱۱۴۴۵-۱۲۲۰۵۳۰

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - روشها و فنون تدریس کد درس: 1211014-1211007-1211272-1211294-1211445-1220530

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – روشها و فنون تدریس کد درس: ۱۲۱۱۰۱۴-۱۲۱۱۰۰۷-۱۲۱۱۲۷۲-۱۲۱۱۲۹۴-۱۲۱۱۴۴۵-۱۲۲۰۵۳۰

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور روشها و فنون تدریس کد درس: ۱۲۱۱۰۱۴-۱۲۱۱۰۰۷-۱۲۱۱۲۷۲-۱۲۱۱۲۹۴-۱۲۱۱۴۴۵-۱۲۲۰۵۳۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …