نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد کد درس: ۱۱۱۲۰۰۱-۱۱۱۲۰۰۲-۱۱۱۲۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد کد درس: 1112001-1112002-1112003

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد کد درس: ۱۱۱۲۰۰۱-۱۱۱۲۰۰۲-۱۱۱۲۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد کد درس: ۱۱۱۲۰۰۱-۱۱۱۲۰۰۲-۱۱۱۲۰۰۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …