نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – مقدمات روش تحقیق و علوم تربیتی کد درس: ۱۲۱۱۳۶۶-۱۲۲۰۵۳۹-۱۲۲۰۵۱۰-۱۲۱۱۳۸۲-۱۲۱۱۳۱۷-۱۲۱۱۲۸۶-۱۲۲۵۱۰۱-۱۱۱۲۱۷۷-۱۲۱۱۴۴۱

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - مقدمات روش تحقیق و علوم تربیتی کد درس: 1211366-1220539-1220510-1211382-1211317-1211286-1225101-1112177-1211441

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – مقدمات روش تحقیق و علوم تربیتی کد درس: ۱۲۱۱۳۶۶-۱۲۲۰۵۳۹-۱۲۲۰۵۱۰-۱۲۱۱۳۸۲-۱۲۱۱۳۱۷-۱۲۱۱۲۸۶-۱۲۲۵۱۰۱-۱۱۱۲۱۷۷-۱۲۱۱۴۴۱

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور مقدمات روش تحقیق و علوم تربیتی کد درس: ۱۲۱۱۳۶۶-۱۲۲۰۵۳۹-۱۲۲۰۵۱۰-۱۲۱۱۳۸۲-۱۲۱۱۳۱۷-۱۲۱۱۲۸۶-۱۲۲۵۱۰۱-۱۱۱۲۱۷۷-۱۲۱۱۴۴۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …