نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -کاربرد کامپیوتر در روانشناسی-فناوری اطلاعات در روانشناسی کد درس: ۱۱۱۵۰۰۶-۱۲۱۷۱۸۲-۱۲۱۱۳۶۴

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -کاربرد کامپیوتر در روانشناسی-فناوری اطلاعات در روانشناسی کد درس: 1115006-1217182-1211364

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -کاربرد کامپیوتر در روانشناسی-فناوری اطلاعات در روانشناسی کد درس: ۱۱۱۵۰۰۶-۱۲۱۷۱۸۲-۱۲۱۱۳۶۴

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور فناوری اطلاعات در روانشناسی کد درس: ۱۱۱۵۰۰۶-۱۲۱۷۱۸۲-۱۲۱۱۳۶۴ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …