نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق – مبادی فقه و اصول کد درس: ۱۲۲۰۴۸۹-۱۲۲۰۵۲۴-۱۲۲۰۰۲۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق - مبادی فقه و اصول کد درس: 1220489-1220524-1220023

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق – مبادی فقه و اصول کد درس: ۱۲۲۰۴۸۹-۱۲۲۰۵۲۴-۱۲۲۰۰۲۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق مبادی فقه و اصول کد درس: ۱۲۲۰۴۸۹-۱۲۲۰۵۲۴-۱۲۲۰۰۲۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …