نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی – تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور اسلام تا سقوط امویان کد درس: ۱۲۲۰۶۸۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی  - تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور اسلام تا سقوط امویان کد درس: 1220684

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی – تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور اسلام تا سقوط امویان کد درس: ۱۲۲۰۶۸۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور اسلام تا سقوط امویان کد درس: ۱۲۲۰۶۸۴ شامل ۱نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …