نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق – اصول فقه ۴ چهار کد درس: ۱۲۲۰۲۸۲-۱۲۲۰۴۹۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق - اصول فقه 4 چهار کد درس: 1220282-1220490

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق – اصول فقه ۴ چهار کد درس: ۱۲۲۰۲۸۲-۱۲۲۰۴۹۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اصول فقه ۴ چهار کد درس: ۱۲۲۰۲۸۲-۱۲۲۰۴۹۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …