نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کد درس: ۱۲۲۱۰۲۸-۱۲۲۱۰۲۱-۱۲۲۱۰۰۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کد درس: 1221028-1221021-1221007

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کد درس: ۱۲۲۱۰۲۸-۱۲۲۱۰۲۱-۱۲۲۱۰۰۷

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کد درس: ۱۲۲۱۰۲۸-۱۲۲۱۰۲۱-۱۲۲۱۰۰۷ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …