نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- حقوق بازرگانی-حقوق تجارت کد درس: ۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۱۴۱۰۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- حقوق بازرگانی-حقوق تجارت کد درس: 1223016-1214104

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- حقوق بازرگانی-حقوق تجارت کد درس: ۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۱۴۱۰۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور حقوق بازرگانی-حقوق تجارت کد درس: ۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۱۴۱۰۴ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …