نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -روانشناسی عمومی-مبانی مفاهیم اساسی کد درس: ۱۲۲۲۱۸۵-۱۲۲۲۱۴۳-۱۲۱۷۰۰۱-۱۲۱۷۱۱۱-۱۲۱۴۱۰۳-۱۲۱۷۰۹۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -روانشناسی عمومی-مبانی مفاهیم اساسی کد درس: 1222185-1222143-1217001-1217111-1214103-1217095

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -روانشناسی عمومی-مبانی مفاهیم اساسی کد درس: ۱۲۲۲۱۸۵-۱۲۲۲۱۴۳-۱۲۱۷۰۰۱-۱۲۱۷۱۱۱-۱۲۱۴۱۰۳-۱۲۱۷۰۹۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری مبانی مفاهیم اساسی کد درس: ۱۲۲۲۱۸۵-۱۲۲۲۱۴۳-۱۲۱۷۰۰۱-۱۲۱۷۱۱۱-۱۲۱۴۱۰۳-۱۲۱۷۰۹۵ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …