نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – ریاضیات پایه و مقدمات آمار یک کد درس: ۱۱۱۱۱۱۷-۱۱۱۱۰۰۵-۱۱۱۱۰۱۲-۱۱۱۱۰۰۴-۱۱۱۱۰۰۹-۱۱۱۱۰۱۴-۱۱۱۲۱۶۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - ریاضیات پایه و مقدمات آمار یک کد درس: 1111117-1111005-1111012-1111004-1111009-1111014-1112166

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – ریاضیات پایه و مقدمات آمار یک کد درس: ۱۱۱۱۱۱۷-۱۱۱۱۰۰۵-۱۱۱۱۰۱۲-۱۱۱۱۰۰۴-۱۱۱۱۰۰۹-۱۱۱۱۰۱۴-۱۱۱۲۱۶۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری ریاضیات پایه و مقدمات آمار یک کد درس: ۱۱۱۱۱۱۷-۱۱۱۱۰۰۵-۱۱۱۱۰۱۲-۱۱۱۱۰۰۴-۱۱۱۱۰۰۹-۱۱۱۱۰۱۴-۱۱۱۲۱۶۶ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …