نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مالیه عمومی کد درس: ۱۲۲۱۰۳۴-۱۲۱۸۰۹۰-۱۲۲۱۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - مالیه عمومی کد درس: 1221034-1218090-1221008

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مالیه عمومی کد درس: ۱۲۲۱۰۳۴-۱۲۱۸۰۹۰-۱۲۲۱۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری- کارشناسی دانشگاه پیام نور مالیه عمومی کد درس: ۱۲۲۱۰۳۴-۱۲۱۸۰۹۰-۱۲۲۱۰۰۸ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …