نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مبانی حامعه شناسی-مفاهیم اساسی یک :۱۲۲۲۰۰۱-۱۲۲۲۰۷۶-۱۲۲۲۲۲۳-۱۲۲۲۱۳۹-۱۲۲۲۰۷۱-۱۲۲۲۰۷۰-۱۲۱۴۱۰۵-۱۲۲۲۰۶۲-۱۲۱۱۳۵۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - مبانی حامعه شناسی-مفاهیم اساسی یک :1222001-1222076-1222223-1222139-1222071-1222070-1214105-1222062-1211359

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – مبانی حامعه شناسی-مفاهیم اساسی یک :۱۲۲۲۰۰۱-۱۲۲۲۰۷۶-۱۲۲۲۲۲۳-۱۲۲۲۱۳۹-۱۲۲۲۰۷۱-۱۲۲۲۰۷۰-۱۲۱۴۱۰۵-۱۲۲۲۰۶۲-۱۲۱۱۳۵۹

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری- کارشناسی دانشگاه پیام نور مبانی حامعه شناسی-مفاهیم اساسی یک کد درس: ۱۲۲۲۰۰۱-۱۲۲۲۰۷۶-۱۲۲۲۲۲۳-۱۲۲۲۱۳۹-۱۲۲۲۰۷۱-۱۲۲۲۰۷۰-۱۲۱۴۱۰۵-۱۲۲۲۰۶۲-۱۲۱۱۳۵۹ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده …