نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد یک کد درس: ۱۲۲۱۰۳۶-۱۲۲۱۰۰۵-۱۲۲۱۰۱۸-۱۲۱۸۰۰۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد یک کد درس: 1221036-1221005-1221018-1218004

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری -اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد یک کد درس: ۱۲۲۱۰۳۶-۱۲۲۱۰۰۵-۱۲۲۱۰۱۸-۱۲۱۸۰۰۴

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد یک کد درس: ۱۲۲۱۰۳۶-۱۲۲۱۰۰۵-۱۲۲۱۰۱۸-۱۲۱۸۰۰۴ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …