نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – آمار احتمالات کد درس: ۱۱۱۷۰۸۹-۱۱۱۷۰۸۶-۱۲۱۸۰۰۲-۱۱۱۱۰۱۱-۱۱۱۷۰۰۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - آمار احتمالات کد درس: 1117089-1117086-1218002-1111011-1117009

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – آمار احتمالات کد درس: ۱۱۱۷۰۸۹-۱۱۱۷۰۸۶-۱۲۱۸۰۰۲-۱۱۱۱۰۱۱-۱۱۱۷۰۰۹

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور آمار احتمالات کد درس: ۱۱۱۷۰۸۹-۱۱۱۷۰۸۶-۱۲۱۸۰۰۲-۱۱۱۱۰۱۱-۱۱۱۷۰۰۹ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …