نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- تحقیق در عملیات یک کد درس: ۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۲۸-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۲۶۸-۱۲۱۸۱۱۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- تحقیق در عملیات یک کد درس: 1218119-1218065-1214046-1218028-1234002-1218009-1218268-1218119

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری- تحقیق در عملیات یک کد درس: ۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۲۸-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۲۶۸-۱۲۱۸۱۱۹

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور تحقیق در عملیات یک کد درس: ۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۲۸-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۲۶۸-۱۲۱۸۱۱۹ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …