نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی-مبانی تنظیم کنترل بودجه کد درس: ۱۲۱۴۰۳۹-۱۲۱۴۰۳۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی-مبانی تنظیم کنترل بودجه کد درس: 1214039-1214031

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری – اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی-مبانی تنظیم کنترل بودجه کد درس: ۱۲۱۴۰۳۹-۱۲۱۴۰۳۱

نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری – کارشناسی دانشگاه پیام نور اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی-مبانی تنظیم کنترل بودجه کد درس: ۱۲۱۴۰۳۹-۱۲۱۴۰۳۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …