نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران کد درس: ۱۲۳۱۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-  مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران کد درس: 1231008

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران کد درس: ۱۲۳۱۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران کد درس: ۱۲۳۱۰۰۸ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر …