نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی-مدیریت منابع انسانی کد درس: ۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۳۵۰۰۲-۱۲۱۸۰۷۵-۱۲۱۸۲۶۵-۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی-مدیریت منابع انسانی کد درس: 1218134-1235002-1218075-1218265-1218034-1218108

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی-مدیریت منابع انسانی کد درس: ۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۳۵۰۰۲-۱۲۱۸۰۷۵-۱۲۱۸۲۶۵-۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت منابع انسانی کد درس: ۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۳۵۰۰۲-۱۲۱۸۰۷۵-۱۲۱۸۲۶۵-۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۰۸ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …