نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- فراگرد تنظیم و کنترل بودجه کد درس: ۱۲۱۴۰۰۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- فراگرد تنظیم و کنترل بودجه کد درس: 1214006

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- فراگرد تنظیم و کنترل بودجه کد درس: ۱۲۱۴۰۰۶

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور فراگرد تنظیم و کنترل بودجه کد درس: ۱۲۱۴۰۰۶ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …