نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – آمار و کاربرد آن در مدیریت یک کد درس: ۱۱۱۷۰۸۹-۱۱۱۷۰۸۶-۱۲۱۸۰۰۲-۱۱۱۱۰۱۱-۱۱۱۷۰۰۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - آمار و کاربرد آن در مدیریت یک کد درس: 1117089-1117086-1218002-1111011-1117009

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – آمار و کاربرد آن در مدیریت یک کد درس: ۱۱۱۷۰۸۹-۱۱۱۷۰۸۶-۱۲۱۸۰۰۲-۱۱۱۱۰۱۱-۱۱۱۷۰۰۹

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور آمار و کاربرد آن در مدیریت یک کد درس: ۱۱۱۷۰۸۹-۱۱۱۷۰۸۶-۱۲۱۸۰۰۲-۱۱۱۱۰۱۱-۱۱۱۷۰۰۹ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …