نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی کد درس: ۱۲۱۸۰۷۶-۱۲۱۸۲۷۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی کد درس: 1218076-1218271

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی کد درس: ۱۲۱۸۰۷۶-۱۲۱۸۲۷۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی کد درس: ۱۲۱۸۰۷۶-۱۲۱۸۲۷۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …