نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -بهروری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای صتعتی کد درس: ۱۲۱۸۱۳۲-۱۲۳۸۰۱۴-۱۲۱۸۰۸۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -بهروری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای صتعتی کد درس: 1218132-1238014-1218080

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -بهروری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای صتعتی کد درس: ۱۲۱۸۱۳۲-۱۲۳۸۰۱۴-۱۲۱۸۰۸۰

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور بهروری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای صتعتی کد درس: ۱۲۱۸۱۳۲-۱۲۳۸۰۱۴-۱۲۱۸۰۸۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …