نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – روابط صتعتی کد درس: ۱۲۳۸۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - روابط صتعتی کد درس: 1238001

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – روابط صتعتی کد درس: ۱۲۳۸۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور روابط صتعتی کد درس: ۱۲۳۸۰۰۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …