نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -سیستمهای خرید انبارداری و توزیع کد درس: ۱۲۱۸۰۷۳-۱۲۱۸۲۶۶-۱۲۱۸۱۳۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -سیستمهای خرید انبارداری و توزیع کد درس: 1218073-1218266-1218130

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -سیستمهای خرید انبارداری و توزیع کد درس: ۱۲۱۸۰۷۳-۱۲۱۸۲۶۶-۱۲۱۸۱۳۰

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور سیستمهای خرید انبارداری و توزیع کد درس: ۱۲۱۸۰۷۳-۱۲۱۸۲۶۶-۱۲۱۸۱۳۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …