نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری کد درس: ۱۲۱۸۰۷۷-۱۲۱۸۲۷۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری کد درس: 1218077-1218272

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری کد درس: ۱۲۱۸۰۷۷-۱۲۱۸۲۷۲

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری کد درس: ۱۲۱۸۰۷۷-۱۲۱۸۲۷۲ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …