نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- تجزیه تحلیل و طراحی سیستم-فنون تجزیه و تحلیل سیستم : ۱۲۱۸۱۲۴-۱۲۱۸۰۷۱-۱۲۱۸۰۳۳-۱۲۳۵۰۰۱-۱۲۱۸۲۶۷-۱۲۱۸۲۵۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- تجزیه تحلیل و طراحی سیستم-فنون تجزیه و تحلیل سیستم : 1218124-1218071-1218033-1235001-1218267-1218257

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- تجزیه تحلیل و طراحی سیستم-فنون تجزیه و تحلیل سیستم : ۱۲۱۸۱۲۴-۱۲۱۸۰۷۱-۱۲۱۸۰۳۳-۱۲۳۵۰۰۱-۱۲۱۸۲۶۷-۱۲۱۸۲۵۷

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور تجزیه تحلیل و طراحی سیستم-فنون تجزیه و تحلیل سیستم کد درس : ۱۲۱۸۱۲۴-۱۲۱۸۰۷۱-۱۲۱۸۰۳۳-۱۲۳۵۰۰۱-۱۲۱۸۲۶۷-۱۲۱۸۲۵۷ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس …