نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – باستان شناسی ایران کد درس: ۱۲۲۹۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - باستان شناسی ایران کد درس: 1229003

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – باستان شناسی ایران کد درس: ۱۲۲۹۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور باستان شناسی ایران کد درس: ۱۲۲۹۰۰۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …