نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل ایران کد درس:۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۲۲۱۷۱-۱۲۱۸۰۲۲-۱۲۳۹۰۱۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل ایران  کد درس:1222036-1222171-1218022-1239015

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل ایران کد درس:۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۲۲۱۷۱-۱۲۱۸۰۲۲-۱۲۳۹۰۱۵

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل ایران کد درس:۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۲۲۱۷۱-۱۲۱۸۰۲۲-۱۲۳۹۰۱۵ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده …