نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – جغرافیای جهانگردی ایران کد درس:۱۲۱۶۱۲۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - جغرافیای جهانگردی ایران کد درس:1216126

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – جغرافیای جهانگردی ایران کد درس:۱۲۱۶۱۲۶

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور جغرافیای جهانگردی ایران کد درس:۱۲۱۶۱۲۶ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …