نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی -مدیریت و بازاریابی و تبلیغات جهانگردی کد درس: ۱۲۳۹۰۱۴-۱۲۱۸۰۱۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی -مدیریت و بازاریابی و تبلیغات جهانگردی کد درس: 1239014-1218015

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی -مدیریت و بازاریابی و تبلیغات جهانگردی کد درس: ۱۲۳۹۰۱۴-۱۲۱۸۰۱۵

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت و بازاریابی و تبلیغات جهانگردی کد درس: ۱۲۳۹۰۱۴-۱۲۱۸۰۱۵ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …