نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – نقشه خوانی و آشنایی با نقشه کد درس: ۱۲۱۸۰۱۲-۱۲۳۹۰۱۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - نقشه خوانی و آشنایی با نقشه کد درس: 1218012-1239013

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – نقشه خوانی و آشنایی با نقشه کد درس: ۱۲۱۸۰۱۲-۱۲۳۹۰۱۳

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور نقشه خوانی و آشنایی با نقشه کد درس: ۱۲۱۸۰۱۲-۱۲۳۹۰۱۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …