نگاهی گذرا به تصفیه خانه آب مشهد

نگاهی گذرا به تصفیه خانه آب مشهد

قسمتهایی از متن:

تصفیه خانه مشهد در جنوب غربی شهر مشهد در منتهی الیه كوی آب وبرق درشهرك ولی عصر قرار گرفته است.این تصفیه خانه آب دریافتی خود را از دو سد طرق و كارده تأمین نموده وبعد از انجام مراحل تصفیه فیزیكی جهت شرب به مخازن كوی آب وبرق و ملك آباد منتقل می نماید.

سد كارده در شمال و سد طرق در جنوب شهر واقع شده كه آب ارسالی از كارده به صورت ثقلی و از فاصله ای حدود ۴۲كیلومتر توسط لوله ای به قطر ۸۰۰ mm وارد شده و آب ارسال شده از سد طرق توسط پمپاژ ۱۲۰ متر بالا برده شده و سپس به صورت ثقلی فاصله ای حدود ۱۶ كیلومتر را با لوله ای به قطر ۷۰۰ mm طی نموده تا به تصفیه خانه برسد. …

لوله های انتقال آب

این لوله ها وظیفه انتقال آب از اطاق خلاءبه كف پلساتور را به عهده دارند.این لوله ها از جنس آزبست سیمان بوده و به قطر ۳۵۰m.mتحت زاویه ۳۰درجه و با فواصل۴۰۰m.mاز یكدیگر در راستای طول لوله قرار گرفته اند.

پاروئیكها:

این صفحات از جنس آزبست سیمان بوده و فواصل بین لوله ها را مطابق شكل اشغال می كنند.وظیفه این صفحات جلوگیری از انتقال ضربه آب خارج شده از لوله ها به ابر لجن می باشد.در واقع این صفحات باعث می شوند كه آب با آهنگی ملایم از لوله ها وارد پلساتور شود.

هپرها:

در صورت افزایش ضخامت لایه ابر لجن،لجن اضافی به داخل هپرها سر ریز شده و از آنجا از طریق شیرهای تخلیه لجن كه به طور اتوماتیك در یك سیكل مشخص باز وبسته تخلیه می شوند.

كانالهای انتقال آب:

این كانالها وظیفه انتقال آب از پلساتورها را به صافی ها را به عهده دارند.

نكته ای كه در رابطه با تخلیه لجن از هپرها بایستی عنوان شود این است كه تخلیه لجن توسط شیرهای بادی كه به طور اتوماتیك هر ۲ ساعت یك دقیقه باز می شود انجام می شود.بدیهی است كه این زمان به كیفیت آب خام ورودی بستگی دارد. …

خرید فایل