هستی و زمان

هستی و زمان

هستی و زمان

کتاب هستی و زمان هایدگر از یک مقدمه و یک بخش تشکیل شده zwnj;است. هایدگر در مقدمه این کتاب به ضرورت پرداختن به پرسش دربارهٔ بودنیا هستیاشاره می zwnj;کند. وی این ضرورت را بر دوپایه وجودشناسی و هستی شناسی تشخیص می zwnj;دهد. بر پایه اول موضوع اصلی خود بودن است و انسان نیز از آن منظر دیده …