همنشينی رنگ ها در تزئينات كاشيكاری بنای مسجد نصيرالملك شيراز

همنشينی رنگ ها در تزئينات كاشيكاری بنای مسجد نصيرالملك شيراز

همنشينی رنگ ها در تزئينات كاشيكاری بنای مسجد نصيرالملك شيراز

مساجد اسلامی در سرزمين ایران، مثل همه ممالك اسلامی، جلوه ای از زیبایی های بصری و نمونه بارزی از تلفيق و ارتباط فرم و رنگ های متنوع است . آنچه بر جای مانده، خود دریچه ای است برای شناخت معماری به کار رفته در بنای مساجد، به ویژه آن که در معماری و کاشيکاری بناها، مظاهر معنوی و …