هویت دینی و ملی و نقش آن در توسعه محبت و مهرورزی

هویت دینی و ملی و نقش آن در توسعه محبت و مهرورزی

بخشهایی از متن:

با نگاهی به گذشته و ادیان مختلف ومذاهب گوناگون به گوشه كوچكی از محبت ومهرورزی به گونه های

مختلف می توان اشاره كرد:

ادیان ایران قدیم

پرستش قوای طبیعی

آنچه از متون تاریخی و نظرات محققان استفاده می شود این است كه آریایی ها قوای طبیعی و اجرام سماوی را پرستش می نموده اند آنان دارای خدایان گوناگون بودندوهرتیره وقبیله ای به خدای خاصی گرایشی داشت.

ایرانشناس معروف كریستنسن می نویسد: “دین آریاها به پرستش قوای طبیعت وعناصرواجرام سماوی استوار بود .معذلك از زمان بسیار قدیم خدایان عمده طبیعت دارای خصوصیات اخلاقی و اجتماعی می شوند.

زرتشت و عقاید او :

زرتشت پیام آور و مصلح ایران از خانواده ســپتمان نام پدرش پورشسپ و نام مادرش دغـدو می باشد سپتمان به معنی برگزیده و بسیار پاك و داناست كه بااسفـتمان یكی است. پیروان این مصلح پاك نژاد مزدیســنا نامــیده می شــوند كه به معـتنی خداپرستی است . زیرا مـزذا ، دانـــای بی همتای بزرگ ، یســنان هم به معنی پرسـتان می باشند. وبه زبانی دیگر یك روحانی یا به طور دقیق تر سرود مذهبی است.

پایه های بنیادین زرتشت، هومت، هوخت و هورشت (اندیشه نیك ،گفتار نیك،كردار نیك) است كه هر زرتشتـی ازآن برخوردار بوده واین سه پایه رادر سر سرشت خود می پروراند. مردمانی كه اندیشه و گفتار و كردارشان درست و نیكو (اشو) باشد اشوان بی كمان از بدی هادور خواهند بود. این اشوان نیكی را در دیگران نیز بر می انگیزند. …

خرید فایل