ویژگی های مدیریت کارآفرینی

ویژگی های مدیریت کارآفرینی

این پاورپوینت در ۱۰۶ اسلاید آماده شده و در زیر بخشی از اسلایدهای نخست آن قرار داده می شود.

فهرست:

– مقدمه

– تعاریف كارآفرینی

– كارآفرینی سازمانی

– نقش‌های كارآفرینان

– ویژگی‌های کارآفرینان

– تفاوت كارآفرین با غیركارآفرین

– تفاوت كارآفرین با مدیر

– دیدگاه فرایندی و مدل‌های كارآفرینی

– ارائه مدل كارآفرینی

تصویر1

تصویر2

تعاریف كارآفرین

واژه كارآفرین : از كلمه فرانسوی Entreprendre به معنای متعهد شدن Undertake

نشأت گرفته است .

روند تحول زندگی از دوران غارنشینی تاكنون به شیوه‌های متفاوتی توصیف شده است؛

اما آنچه كه در تمامی تحلیل‌ها مورد توجه قرار گرفته است همانا تقش “ عامل تغییر “

( Change Agent ) یا در واقع همان نیرویی است كه پیشرفت مادی را سبب شده است .

امروزه متوجه شده‌اند كه “ عامل تغییر “ از ابتدا وجود داشته و در آینده نیز نقش آن را

كارآفرینان ایفاء خواهند نمود .

خرید فایل