پاورپوینت ارزشیابی آموزشی

این پاورپوینت دارای ۱۸۸ اسلاید می باشد که قسمتهایی از اسلاید های ابتدایی در زیر آورده شده است:

اسلاید ۱ )

4752

اسلاید ۲ )

ارزشیابی آموزشی

بیبای (۱۹۷۸)

فرایند نظامدار جمع آوری اطلاعات و تفسیر شواهدی است كه منجر به داوری ارزشی می شود و در نهایت به عمل می انجامد.

اسلاید ۳ )

منظور از نظامدار بودن:
اطلاعات باید با دقت تعریف شوند.
با برنامه ریزی درست و علمی جمع آوری شوند.
منظور از تفسیر شواهد:
اطلاعات به گونه ای صحیح مرتب، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر شوند.
منظور از داوری ارزشی:
ارزشیابی را ازتوصیف صرف فعالیت های آموزشی فراتر می برد.

اسلاید ۴ )

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

سنجش عملكرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل

با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تعیین

میزان رسیدگی به اهداف.

اسلاید ۵ )

بلوم(۱۹۷۱)
ارزشیابی مرحله ای عبارتست از کاربرد ارزشیابی منظم در فرایند تدوین برنامه درسی و در فرایند های تدریس و یادگیری به منظور اصلاح هر یک از این سه فرایند. بنابراین، این نوع ارزشیابی نه نتها برای تدوین برنامه های درسی، بلکه برای امر تدریس و یادگیری دانش آموزان مفید خواهد بود.

خرید فایل