پاورپوینت اصول تفسیر عکسهای هوایی

پاورپوینت اصول تفسیر عکسهای هوایی

عکس هوایی عمودی: عکسی که از یک جایگاه هوایی از زمین گرفته شده و محور دوربین در لحظه عکسبرداری عمود بر زمین بوده و یا انحراف آن از حالت عمودی کمتر از ۳ درجه است.

عکس هوایی مایل: عکسی که از یک جایگاه هوایی از زمین گرفته شده و انحراف محور دوربین نسبت به زمین بیش از سه درجه است.

دو نوع عکس هوایی مایل:

۱٫ High angle oblique

۲٫ Low angle oblique

.۱مقیاس ثابت .۲اندازه گیری ها ساده تر و دقیق تر از عکس مایل .۳کاربرد به عنوان نقشه .۴مناسب تر برای تفسیر و برجسته بینی ●

The basic advantages of vertical air photos

.۱نمایش ناحیه بزرگتری روی یک عکس .۲جلوه برخی پدیده ها برای مفسر آشنا تر است. .۳برخی پدیده ها که روی عکس عمودی دیده نمی شوند ممکن است روی عکس مایل دیده شوند. (مانند حالت پوشش ابر و شفافیت) ● ● ●

The advantages of an oblique aerial photograph

در روی نقشه عوارض و اشیاء به لحاظ هندسی و پلانیمتریک دقیق است. مکان عوارض و پدیده ها نسبه به یکدیگر دقیقا همان چیزی است که روی سطح زمین است؛ با این تفاوت که به یک نسبتی کوچک شده است (مقیاس)

این دقت و صحت نتیجه سیستم تصویری آن است که عمودی است:

orthographic projection

در نقشه مقیاس ثابت و واحدی وجود دارد.

خرید فایل