پاورپوینت برجسته بینی در (تفسیر عکسهای هوایی)

پاورپوینت برجسته بینی در (تفسیر عکسهای هوایی)

¥برجسته بینی: ¥یکی از تفاوت های عکس هوایی و عکس معمولی ¥برجسته بینی یعنی تشخیص بعد سوم (ارتفاع) با کمک وسایل برجسته بینی

¥عکسهای هوایی دارای ۶۰ درصد پوشش مشترک طولی ¥عکسهای هوایی دارای ۳۰ درصد پوشش مشترک جانبی ¥پوشش مشترک ۶۰ درصد امکان برجسته بینی را می دهد. ¥ ¥

¥تشخیص و اندازه گیری ارتفاع اجسام (درختان) ¥تشخیص و اندازه گیری عمق دره ها و گودی ها ¥تشخیص و اندازه گیری بلندی قله ها ¥تهیه نقشه ¥… ¥

¥تشخیص و اندازه گیری عمق و ارتفاع اجسام و پستی و بلندی ها منحصراً وقتی قابل انجام است که بتوان با دید سه بعدی آنها را دید.

.۱هر دو تصویر مورد برجسته بینی، یک منطقه را بپوشاند. .۲مقیاس هر دو تصویر تقریباً با هم مساوی باشد. .۳محورهای دوربین عکسبرداری در هر دو تصویر در یک صفحه قرار بگیرد. .۴فاصله دو ایستگاه عکسبرداری با فاصله دوربین تا تصویر متناسب باشد.

¥چرا در شرط دوم گفته شد:

مقیاس هر دو تصویر تقریباً با هم مساوی باشد و نگفته کاملاً؟

¥آیا امکان برجسته بینی فقط برای عکسهای هوایی وجود دارد و یا در عکسهای زمینی هم می توان از این امکان استفاده کرد؟

خرید فایل