پاورپوینت حقوق درمورد سرقت

پاورپوینت سرقت

بخشی از اسلاید ها:

اسلاید ۱ :

سرقت
سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده است. اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

اسلاید ۲ :

تعریف سرقت سرقت تعریف های متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
۱- برداشتن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت، و؛
۲-گرفتن و بردن مال و پول کسی که به زور یا با مکر و فریب،
۳-ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری.

اسلاید ۱۰:

علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت (تبیین روان شناختی)

علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت به شرح زیر است:

(۱فقر عاطفی: فقر عاطفی از عوامل فردی سرقت است. کودکانی که در خانواده هایی رشد

اسلاید ۱۱ :

کرده اند که در اثر طلاق از هم جدا شده اند یا والدینی که تربیت مناسبی را برای فرزندانن خود در نظر نگرفته اند.
«رابرت مرتن» در نظریه بی هنجاری خود می گوید که افراد هر جامعه یک سلسله هدفهای پذیرفته شدة فرهنگی را دنبال می کنند که برای رسیدن به آنها به یک سلسله ابزار و وسایل نیاز دارند.

….

خرید فایل