پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای

پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت اسلامی تألیف: دکتر سید علی اکبر افجه ای

پاورپوینت با تعداد ۱۰۸ صفحه شامل خلاصه ۲۷ فصل

vاز نظر علمای اسلام “مکتب” عبارت است از شیوه حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی …. و علمی، که در هر جا به نحوی از آن پیروی می شود. در حقیقت مکتب ” روش” است و وظیفه مکتب اقتصادی ارائه راه حل هایی است که با مفهوم عدالت خواهی سازگار باشد. حال آنکه “علم” دانشی است که پدیده های مختلف را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین می نماید.

vمکتب “روش” حل مسائل یا بایدها را اعلام و عنوان می نماید ولی علم ” تفسیر روابط” بین این مسئله با مسائل دیگر و یا ” قوانین” و روابط بین این پدیده را با پدیده های دیگر یا آن چه را که هست عنوان می دارد. vوقتی صحبت از اقتصاد اسلامی و یا مدیریت اسلامی می نماییم این به معنای “مکتب” است و نه “علم” و زمانی که صحبت از ” مدیریت” و اصول آن می نماییم به مفهوم قوانین و یا تفسیر روابط بین اصول یا قوانین ثابتی است که بر مدیریت درون سازمان ها حاکمیت دارد.

vبرای رسیدن از “زیربنا” به “روبنا” روش مطالعه روش ” تکوینی” است. یعنی اندیشه تا جایی که ممکن باشد در فضای طبیعی برای استخراج حقایق و واقعیت ها اوج می گیرد و حال آنکه روش مطالعه در اکتشافی ” مکتب”، از روبنا به زیر بنا خواهد بود که با روش مطالعه در “تکوین” یعنی حرکت از زیربنا به روبنا فرق می کند. vمدیریت اسلامی یک مقوله “مکتبی” است و نه “علمی”. vوظیفه مکتب ارائه راه حل هایی است که با مفهوم عدالت خواهی سازگار باشد. v”علم” دانشی است که پدیده های مختلف را تفسیر و روابط بین آنها را با یکدیگر تعیین می نماید. vسیر مطالعاتی برای مبحث ” مکتبی” پیرامون “مدیریت اسلامی” یک سیر اکتشافی است و باید از “روبنا” به “زیربنا” باشد که با روش مطالعه “علمی” که از “زیربنا” به “روبنا” و یک سیر تکوینی است باید متفاوت باشد. v”علم” آنچه را که هست بیان می کند و “مکتب” آنچه را که باید باشد.

فصل دوم

وجوه تمایز مدیریت ” اسلامی” با سایر مکاتب مدیریت

vاز ابتدائی ترین اصول “مدیریت” که اسلامی هم باشد اینست که ارزش ها و ضد ارزش های آن مبتنی و متکی بر “مکتب” حیات بخش اسلام باشد. vوجه تمایز ” مدیریت اسلامی” با اشکال دیگر ” مدیریت” ها در جوامع کاپیتالیستی، کمونیستی و یا هر نوع جامعه دیگری که اداره امور مردم در دست عده ای از سرمداران حکومت هاست در این نیست که نظام های ” مدیریت” دیگر صاحب ” مکتب” یا در حقیقت ایدئولوژی یا “روش” خاص اداره نظام اجتماعی خود نمی باشند یلکه وجه تمایز در “اسلامی” بودن نظام مدیریت کنونی و متکی و مبتنی بودن این نظام بر پایه اصول ثابت “وحی” و بیان شده توسط خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) است و مادی یا الحادی بودن مکاتب” مدیریت” مقابل است. v

فصل بیست و هفتم

رهبری از دیدگاه امام علی (ع)

vدیدگاه شخصیتی رهبری را به عنوان یک مالکیت و یا یک سلسله مالکیت های شخصی که تنها در اختیار یک یا تعداد معدودی افراد به درجات مختلف است معرفی می کند. این دیدگاه همچنین پیشنهاد می کند که رهبری تنها در ظرف مردم خاصی می گنجد و فقط محدود به کسانی است که عقیده بر این است به طور فطری و ذاتی از تولد از صفت رهبری برخوردار هستند. در مقابل نقطه نظر فرایندی در رهبری پیشنهاد می کند رهبری پدیده ای است که در زمینه وجود دارد و برای همه قابل دسترس است. v

خرید فایل