پاورپوینت ساختار سازمانی

پاورپوینت ساختار سازمانی

vشش عامل مورد مطالعه در ساختار سازمانی به این شرح می باشند:

۱- تقسیم كار

۲- گروهبندی

۳- زنجیره فرماندهی

۴- حوره كنترل

۵- تمركز

۶- رسمیت.

qساختار سازمانی چیست ؟

چینش واحد های مختلف سازمانی جهت پیشبرد اهداف سازمانی.

vتقسیم كار : خرد كردن یك واحد كاری به اجزاء متعدد و سپردن هركدام از آنها به یك نفر كه دارای مزایای زیر می باشد: üافزایش مهارت كاركنان در همان كار خاص (افزایش سرعت و بهره وری). üاستفاده بهینه از منابع üكم شدن دوره های آموزشی üکاهش هزینه های سازمان. vافزایش بیش از حد تقسیم كار دارای معایب زیر می باشد: §خستگی، كسالت و كاهش تولید، تنش، جابجایی. Øراه حل: گسترس دامنه شغلی و تمركز به وی ژ گی های شغل به وسیله استفاده از افراد در تیمهای مختلف كاری. —

vگروه بندی: انواع تقسیم بندی دوایر سازمانی

۱- وظیفه ای: گروهبندی سازمان به وسیله وظایف خاصی كه هر قسمت انجام می دهد. مانند: دایره حسابداری، دایره مهندسی، دایره R&d و غیره .

۲- نوع محصول: گروهبندی دوایر سازمانی برحسب نوع محصولی كه در هر دایره تولید می شود.

۳- منطقه جغرافیایی: مخصوص سازمانهای بزرگ: هرواحد مستقر در یك منطقه جغرافیایی كوچك شده سازمان اصلی است.

۴ -فرایندهای تولید هر دایره به یك فرایند از كل فرایندی كه توسط سازمان انجام می شود اختصاص دارد مانند واحد مواد اولیه ،تولید و فروش در یك شركت تولیدی.

۵- نوع مشتری: گاهی برخی از شركتها دوایر سازمانی خود را برحسب نوع مشتری تقسیم بندی می كنند مانند دایره عمده فروشی، خرده فروشی،مشتریان دولتی، مشتریان ویژه و غیره.

ممكن است یك سازمان از چند روش گروهبندی بطور همزمان استفاده كند مثل تقسیم بندی براساس مناطق جغرافیایی و در هر منطقه تقسیم بندی وظیفه ای.

vدر دهه اخیر( از دهه ۱۹۹۰ ) دو روش زیر مورد توجه قرار گرفته است: .۱انواع مشتری ها: جهت شناخت بهتر نیازها و تغییر سلایق .۲گروهبندی برحسب وظیفه و تشكیل تیم ها با ساختارهای ماتریسی كه كارها به صورت پروژه ای انجام شده و كلیه مراحل تكمیل پروژه در یك تیم با گروههای مختلف انجام می شود. —

خرید فایل