پاورپوینت معماری كامپیوتر

نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر

برخی از اسلایدهای فایل:

نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر

۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۶۰ : معماری كامپیوترهای محاسباتی

۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ : طراحی مجموعه دستورالعملها

۱۹۹۰ : طراحی مالتی پروسسورها و شبكه ها

تطبیق سیستمها , سازماندهی ساختارها , ۲۰۱۰: محاسبات كوانتومی و یا سیستمهای DNA

مروری بر تكامل معماری كامپیوتر و تكنولوژی

دهه ۱۹۵۰: تكنولوژی لامپهای خلاء

سال ۱۹۵۱:ارائه Index Register ها

سال ۱۹۵۸:تكنولوژی ترانزیستورها

سال ۱۹۶۰:

– بحث حفاظت از حافظه و Demand Paging

– بحث Pipeline ، Super Scaler ، زمانبندی دینامیك

– بحث Cache Memory

دهه ۱۹۷۰:تكنولوژی حافظه های نیمه هادی و Microprocess

دهه ۱۹۸۰-۱۹۹۰:معماری های بهتر و سریعتر

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فهرست مطالب:

نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر

مروری بر تكامل معماری كامپیوتر و تكنولوژی

مقیاسها و ارزش گذاریها در طراحی كامپیوترها

علل معماریهای مختلف كامپیوتر چیست ؟

علل اصلی معماریهای مختلف كامپیوتر

دیدگاه اصلی

نمونه ای از سازماندهی كامپیوتر

عوامل موثر در معماری كامپیوتر

تكنولوژی در معماری كامپیوتر

نمودار بهبود كارآیی كامپیوتر در گذر زمان

كارآیی پردازنده ها Spec

مشخصات كامپیوترهای RISC

Machine State

معماری كامپیوتر چیست؟

دیدگاه بالا به پایین در معماری كامپیوتر

شمای مجموعه دستورات

نمونه هایی از معماری های مختلف مجموعه دستورالعملها

معماری مجموعه دستورات

كلاس های اصلی ISA

تسلط كلاس ثباتهای همه منظوره بر سایر كلاسها

ثباتهای MIPS I

شی های آدرس دهی

انواع مدهای آدرس دهی در پردازنده ها

كاربرد مدهای آدرس دهی

خلاصه ای از آدرس دهی

فرمت و شكل دستورات

مد های آدرس دهی MIPS

فرمت MIPS

دستورات مهم ۸۶×۸۰

انواع داده ها

دستورالعمل های محاسباتی MIPS

دستور العمل های منطقی MIPS

دستورات انتقال داده MIPS

گسترش علامت در MIPS

انشعاب شرطی

آدرس دهی در انشعاب شرطی

دستورات انشعاب و مقایسه در MIPS

مشخصات بر جسته MIPS 1

دستورات متفرقه MIPS 1

Performance

Clock Per Instrction

قانون امدال

SPEC95

SPEC95

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

خرید فایل