پایان نامه ارشد تربیت دینی شیوه تربیت فرزند در قران و حدیث جنین تا هفت سال

پایان نامه ارشد تربیت دینی   شیوه تربیت فرزند در قران و حدیث جنین تا هفت سال

پایان نامه ارشد تربیت دینی شیوه تربیت فرزند در قران و حدیث جنین تا هفت سال

چکیدهدر تحقیق حاضر به شیوه تربیت کودک بر طبق آیات قران و احادیث، پرداخته شده، که ازدوران جنینی تا هفت سالگی را در بر می گیرد و مقصود از آن اهمیت دادن به دوران جنینی ،شیرخوارگی و کودکی به عنوان بخشی از دوران تربیتی است که بر اساس روایات، با انجام یک سریاعمال ، رعایت مستحبات و …