پایان نامه ارشد جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثیر آن بر روابط اجتماعي

پایان نامه ارشد جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثیر آن بر روابط اجتماعي

پایان نامه ارشد جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثیر آن بر روابط اجتماعي

چکيدهمساله اساسی پژوهش حاضر ، بررسی و تبيين جدال احسن و مذموم از دیدگاه قرآن و تأثير آن برروابط اجتماعی می باشد.حاصل بررسی ها ی انجام شده نشان می دهد ؛ جدال روشی است برای ایجاد اشكال و ایراد درگفتار دیگری به منظور ناتوان ساختن و غلبه بر وی ، ویا با هدف منصرف نمودن دیگری از راه …