پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و شبیه سازی سنسور اندازه گیری جریان گاز طبیعی با استفاده از تکنولوژی MEMS

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و شبیه سازی سنسور اندازه گیری جریان گاز طبیعی با استفاده از تکنولوژی MEMS

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و شبیه سازی سنسور اندازه گیری جریان گاز طبیعی با استفاده از تکنولوژی MEMS

هدف از طراحی این پایان نامه طراحی و شبیه سازی یک سنسور فلوسنج با تکنولوژی میکرو ماشین جهت اندازه گیری میزان گاز طبیعی مصرفی میباشد.تا با استفاده از قابلیت MEMS اندازه گیری فلوی گاز دقیقتر صورت گرفته و نیز احتمال تقلب که در فلوسنج های مکانیکی سنتی وجود دارد کاهش یابد.در سنسور …