پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

هدف : انگیزه فرد برای بکارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار میدهد

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج :

گزینه های یک امتیازی : ۱ ( الف ) – ۲ ( الف ) – ۴ ( ّه ) – ۵ ( الف ) – ۶ ( الف )

گزینه های دو امتیازی : ۲ ( ب ) – ۳ ( د ) – ۵ ( ب ) – ۶ ( ب )

گزینه های سه امتیازی : ۱ ( ب ) – ۳ ( ج ) – ۴ ( ج ) – ۶ ( ج )

گزینه های چهار امتیازی : – ۲ ( ج ) – ۳ ( ب ) – ۴ ( ب ) – ۵ ( ب ) – ۶ ( د )

گزینه های پنج امتیازی : ۱ ( ج ) – ۲ ( د ) – ۴ ( الف ) – ۵ ( الف ) – ۶ ( ه )

گزینه های شش امتیازی : ۶ ( و )

منبع دارد

خرید فایل